Friday, March 29, 2013

Excel Vba : Show Message Box On Excel 2007 With VBA

 Excel tips : 6
วันนี้จะนำเสนอการ แสดง Message Box ใน Ms Excel 2007 โดยการเขียนโค้ดด้วย VBA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วย เพิ่มความสามารถให้ Ms Excel
วิธีการเขียนแสดง Message Box โดยใช้ VBA ทำได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เปิด Microsoft Excel 2007 ขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 2 ไปที่แท็บ "นักพัฒนา"
ขั้นตอนที่ 3 คลิ้กที่คำสั่ง แทรก เลื่อนเมาส์มาที่ ตัววบคุม Activex ที่ปุ่ม Commandbutton
จากนั้นคลิ้ก 1 ครั้งแล้วนำมาวางไว้บนพื้นที่ทำงานของ Excel จากนั้นคลิ้กขวาที่ Commandbutton แล้วเลือกคำสั่ง Property จากป๊อบอัพเมนู จากนั้น จะขึ้นกล่อง Properties ขึ้นมา จากนั้น ให้เราพิมพ์ที่ช่อง Caption ว่า Show Message Box แล้วกด Enter ที่ปุ่ม Commandbutton จะถูกจ่าหน้าบนตัวมันว่า Show Message Box

ขั้นตอนที่ 4 ดับเบิ้ลคลิ้กที่ Commandbutton1 แล้ว พิมพ์ โค๊ดดังภาพด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 5 กลับมาที่ Microsoft Excel โดย กด Alt+F11 แล้วไปคลิ้กที่ แท็บ นักพัฒนา จากนั้นคลิ้กที่ปุ่ม โหมดออกแบบให้เด้งขึ้นดังภาพ ต่อมาคลิ้กที่ปุ่ม Commandbutton1 ของเรา
ผลลัพธ์ที่ได้คือ กล่อง Message Box จะแสดงขึ้นมาดังภาพ
เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยเกี่ยวกับปุ่ม โหมดออกแบบ

ถ้าปุ่มยุบลงแบบดังภาพด้านล่างนี้แสดงว่าอยู่ใน โหมดของการแก้ไข หรือ อยู่ในโหมดออกแบบเราจะสามารถแก้ไข้ข้อความบนปุ่ม เขียนโค้ดกำกับเพื่อสั่งงานต่างๆได้
ถ้าปุ่มเด้งขึ้นดังภาพด้านล่างแสดงว่าอยู่ในโหมดแสดงผล โหมดนี้เราจะไม่สามารถแก้ไขข้อความบนปุ่ม ไม่สามารถเขียนโค้ดให้ปุ่ม Commandbutton1 1ได้ เช่นถ้าเราต้องการแก้ไขข้อความว่า Show Message Box ไปเป็นข้อความอื่น เราไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไข (โหมดออกแบบ) เราต้องกดที่ปุ่ม โหมดออกแบบ ให้ยุบก่อนจึงจะสามารถแก้ไข ข้อความ Show Message Box ไปเป็นข้อความอย่างอื่นได้


Excel Function

2010 Using Disc Function (1) 3 Excel Funtion For Convert Hex Oct Dec Bin Number (1) ABS function and ways to use (1) Accrint Function and ways to use (1) Accrintm Function and Ways to use (1) AREAS function and ways to use (1) chars (1) Excel Find Function (using Find Function) (1) excel sumifs (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น ASIN (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น BIN2HEX (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น Call (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น CELL (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น CHAR (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น CHIDIST คือ ฟังก์ชั่นประเภท สถิติ (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น CORREL (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น COUNTIF (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น DOLLARDE (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น DOLLARFR (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น DPRODUCT (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น DSTDEVP (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น DSUM (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น DURATION (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น EVEN (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น EXACT (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น FACTDOUBLE (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น False (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น GAMMAINV (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น HLOOKUP (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น HOUR (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น Max เรียนผ่านตัวอย่าง (1) Excel กับ ฟังก์ชั่นทางด้านการเงินการธนาคาร Financial (1) Excel กับ สัญลักษณ์ทางดนตรี (1) Excel กับ สูตร Excel LOG10 (1) Excel กับ เซลล์ List (1) Excel กับฟังก์ชั่น ATAN (1) Excel กับฟังก์ชั่น COS (1) Excel กับฟังก์ชั่น COSH (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUNT (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUNTA (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUNTBLAK การหาจำนวนเซลล์ว่าง (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUPDAYBS (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUPDAYS (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUPNUM (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUPPCD (1) Excel กับฟังก์ชั่น COVAR (1) Excel กับฟังก์ชั่น CRITBINOM (1) Excel กับฟังก์ชั่น CUMIPMT (1) Excel กับฟังก์ชั่น DSTDEV (1) Excel กับฟังก์ชั่น DVAR (1) Excel กับฟังก์ชั่น EXP (1) Excel กับฟังก์ชั่น Fact (1) Excel กับฟังก์ชั่น FDIST (1) Excel กับฟังก์ชั่น FIND (1) Excel กับฟังก์ชั่น FINV (1) Excel กับฟังก์ชั่น FISHER (1) Excel กับฟังก์ชั่น Fisherinv (1) Excel กับฟังก์ชั่น FIXED (1) Excel กับฟังก์ชั่น FVSCHEDULE (1) Excel กับฟังก์ชั่น GAMMADIST (1) Excel กับฟังก์ชั่น GAMMALN (1) Excel กับฟังก์ชั่น HYPERLINK (1) Excel กับฟังก์ชั่น HYPGEOMDIST (1) Excel กับฟังก์ชั่น IF (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMABS (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMAGINARY (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMARGUMENT (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMCOS (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMDIV (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMEXP (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMLN (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMLOG10 (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMLOG2 (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMPOWER (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMPRODUCT (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMREAL (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMSIN (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMSQRT (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMSUB (1) Excel กับฟังก์ชั่น Indirect (1) Excel กับฟังก์ชั่น INT (1) Excel กับฟังก์ชั่น Intercept (1) Excel กับฟังก์ชั่น IPMT (1) Excel กับฟังก์ชั่น ISTEXT (1) Excel กับฟังก์ชั่น MATCH (1) Excel กับฟังก์ชั่น MAXA (1) Excel กับฟังก์ชั่น MONTH (1) Excel กับฟังก์ชั่น MULTINOMIAL (1) Excel กับฟังก์ชั่น N (1) Excel กับฟังก์ชั่น NA (1) Excel กับฟังก์ชั่น Now (1) Excel กับฟังก์ชั่น NPER (1) Excel กับฟังก์ชั่น NPV (1) Excel กับฟังก์ชั่น ODDFPRICE (1) Excel กับฟังก์ชั่น Right (1) Microsoft Excel 2010 : ฟังก์ชั่น GROWTH (1) Microsoft Excel 2010 : ฟังก์ชั่น HARMEAN (1) Microsoft Excel 2010 : ฟังก์ชั่น PROPER (1) Microsoft Excel : ฟังก์ชั่น LEFT (1) Microsoft Excel : ฟังก์ชั่น LINEST (1) Microsoft Excel : ฟังก์ชั่น LN (1) Microsot Excel : ฟังก์ชั่น LEN (1) ms excel กับ ฟังก์ชัน ACOSH (1) ms excel กับ ฟังก์ชัน AMORLINC (1) ms excel กับ ฟังก์ชัน ABS (1) ms excel กับ ฟังก์ชัน ACCRINTM (1) ms excel กับ ฟังก์ชั่น median (1) Ms Excel กับ วิธีใช้ ฟังก์ชั่น TAN (1) Ms Excel กับ วิธีใช้ ฟังก์ชั่น TANH (1) ms excel กับฟังก์ชัน ACOS (1) ms excel กับฟังก์ชัน ADDRESS (1) ms excel กับฟังก์ชัน AMORDEGRC (1) ms excel กับฟังก์ชัน AREAS (1) ms excel กับฟังก์ชัน ASIN (1) ms excel กับฟังก์ชัน ASINH (1) ms excel กับฟังก์ชัน ATAN2 (1) ms excel กับฟังก์ชัน AND (1) ms excel กับฟังก์ชัน ATANH (1) Ms Excel วิธีใช้ ฟังก์ชั่น NETWORKDAYS (1) Ms excel วิธีใช้งาน ฟังก์ชั่น DATE (1) ฟังก์ชัน iserror (1) ฟังก์ชั่น Columns (1) ฟังก์ชั่น Confidence (1) ฟังก์ชั่น convert (1) ฟังก์ชั่น couppcd (1) ฟังก์ชั่น DEC2HEX แปลงตัวเลขฐานสิบให้เป็นฐานสิบหก (1) ฟังก์ชั่น DEC2OCTประเภท วิศวกรรม (1) ฟังก์ชั่น DEVSQ ส่งกลับค่าผลรวม (1) ฟังก์ชั่น DVARP บน Microsoft Excel กับตัวอย่างการใช้งาน (1) ฟังก์ชั่น EDATE ส่งกลับค่าเป็นเลขลำดับที่แทนที่วันที่ (1) ฟังก์ชั่น EFFECT ส่งกลับค่าอัตราดอกเบี้ยประจำปี (1) ฟังก์ชั่น EOMONTH ส่งกลับค่าเลขลำดับ (Serial Number) (1) ฟังก์ชั่น ERF ส่งกลับค่าฟังก์ชั่นความผิดพราด (1) ฟังก์ชั่น ERFC เป็นฟังก์ชั่น ประเภทวิศวกรรม (1) ฟังก์ชั่น GCD (การหา ห.ร.ม ด้วย Excel ) (1) ฟังก์ชั่น Lower (1) ฟังก์ชั่น Percentrank exc (1) ฟังก์ชั่น PV ฟังก์ชั่น ประเภทการเงิน (1) ฟังก์ชั่น QUARTILE ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ (Quartile) ของชุดข้อมูล (1) ฟังก์ชั่น QUOTIENT ประเภทคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (1) ฟังก์ชั่น RADIANS แปลงมุมองศาเป็นมุมเรเดียน (1) ฟังก์ชั่น SIGN ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ(Microsoft Excel) (1) ฟังก์ชั่น SINH ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (1) ฟังก์ชั่น SLN เป็นฟังก์ชั่นทางการเงิน ของ Microsoft Excel (1) สูตร Excel Substitute Excel 2010 (1) สูตร Excel การใช้งานฟังก์ชั่น ISODD (1) สูตร Excel การใช้งานฟังก์ชั่น NOT (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น CODE (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น Column (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น IMCONJUGAGE (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น IRR (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น ISNA (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น ISPMT (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น ISREF (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น PERCENTRANK (1) สูตร Excel การใช้สูตร Logest พร้อมตัวอย่างการใช้งาน (1) สูตร Excel จัดรูปแบบ Thai baht ใส่ทศนิยม ใส่คอมม่า (1) สูตร Excel ทำไมใช้ฟังก์ชั่นDollar แต่ไม่แสดงเครื่องหมาย $ หน้าตัวเลขให้ (1) สูตร excel ฟังก์ชัน info (1) สูตร Excel ฟังก์ชั่น LOGINV (1)