Tuesday, September 2, 2014

สูตร excel ห้ามแสดงเมนูลัดต่างๆ

สูตร excel ห้ามแสดงเมนูลัดต่างๆ
(Disable Popup Menu)

สูตร excel ที่ว่าคือวิธีการใช้ vba ยกเลิกการแสดงเมนูย่อยเมื่อเราคลิกขวาครับ ... เราไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นของ Eexcel แต่อย่างใดหรอกน่ะแต่ว่าเราจะใช้การเขียนโปรแกรมเข้าถึง class commandbar เพื่อเข้าไปจัดการกับ popup menu นั่นเอง

เราเคยกล่าวเรื่องการสร้าง Popup Menu ไปแล้ว คราวนี้เราจะมาป้องกันหรือห้ามไม่ให้แสดง Popup Menu กันบ้างโดยการเขียนแมโครด้วย vba

เมนูลัด คือ เมนูที่แสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกเมาส์ขวาที่แถบเครื่องมือ ที่เซลล์ ที่หัวแถว หรือที่คอลัมน์นั่นเอง โดยเราจะเขียนแมโคร (marco) ทั้งสองส่วนนั่นคือในส่วน enable popup menu (สั่งให้แสดง popup menu) และ disable popup menu (สั่งห้ามไม่ให้แสดง popup menu) โดยเราจะเขียนโค้ด (source code) ภายใต้ Event (เหตุการณ์) Workbook_BeforeClose ครับ ซึ่งรายละเอียดของโปรแกรมมีดังนี้

Dim mycbmbar As CommandBar

Sub Disable Popup Menu()

For Each mycmbbar In Application.CommandBars

if mycmbbar.Type=msBarTypePopup Then

mycmbbar.Enabled=False

End if

Next

Application.CommandBars(“Toolbar List”).Enbled=False

End sub

‘ซ่อนเมนู popup (Enable popup menu)

Sub EnablePopupMenu()

With Application

.DisplayAlerts=False

.ScreenUpdating=False

End With

For Each mycmbbar In Application.CommandBars

if mycmbbars.Type=msoBarTypePopup Then

mycmbbar.Enabled=True

End If

Next

Application.CommandBars(“Toolbar List”).Enabled=True

ThisWorkbook.Save

With Application

.DisplayAlerts=True

.ScreenUpdating=True

End With

End Sub

เสร็จสิ้นแล้วครับ ลองเอาไปใช้ดูน่ะครับ

Excel Function

2010 Using Disc Function (1) 3 Excel Funtion For Convert Hex Oct Dec Bin Number (1) ABS function and ways to use (1) Accrint Function and ways to use (1) Accrintm Function and Ways to use (1) AREAS function and ways to use (1) chars (1) Excel Find Function (using Find Function) (1) excel sumifs (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น ASIN (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น BIN2HEX (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น Call (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น CELL (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น CHAR (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น CHIDIST คือ ฟังก์ชั่นประเภท สถิติ (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น CORREL (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น COUNTIF (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น DOLLARDE (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น DOLLARFR (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น DPRODUCT (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น DSTDEVP (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น DSUM (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น DURATION (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น EVEN (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น EXACT (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น FACTDOUBLE (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น False (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น GAMMAINV (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น HLOOKUP (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น HOUR (1) Excel กับ ฟังก์ชั่น Max เรียนผ่านตัวอย่าง (1) Excel กับ ฟังก์ชั่นทางด้านการเงินการธนาคาร Financial (1) Excel กับ สัญลักษณ์ทางดนตรี (1) Excel กับ สูตร Excel LOG10 (1) Excel กับ เซลล์ List (1) Excel กับฟังก์ชั่น ATAN (1) Excel กับฟังก์ชั่น COS (1) Excel กับฟังก์ชั่น COSH (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUNT (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUNTA (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUNTBLAK การหาจำนวนเซลล์ว่าง (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUPDAYBS (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUPDAYS (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUPNUM (1) Excel กับฟังก์ชั่น COUPPCD (1) Excel กับฟังก์ชั่น COVAR (1) Excel กับฟังก์ชั่น CRITBINOM (1) Excel กับฟังก์ชั่น CUMIPMT (1) Excel กับฟังก์ชั่น DSTDEV (1) Excel กับฟังก์ชั่น DVAR (1) Excel กับฟังก์ชั่น EXP (1) Excel กับฟังก์ชั่น Fact (1) Excel กับฟังก์ชั่น FDIST (1) Excel กับฟังก์ชั่น FIND (1) Excel กับฟังก์ชั่น FINV (1) Excel กับฟังก์ชั่น FISHER (1) Excel กับฟังก์ชั่น Fisherinv (1) Excel กับฟังก์ชั่น FIXED (1) Excel กับฟังก์ชั่น FVSCHEDULE (1) Excel กับฟังก์ชั่น GAMMADIST (1) Excel กับฟังก์ชั่น GAMMALN (1) Excel กับฟังก์ชั่น HYPERLINK (1) Excel กับฟังก์ชั่น HYPGEOMDIST (1) Excel กับฟังก์ชั่น IF (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMABS (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMAGINARY (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMARGUMENT (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMCOS (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMDIV (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMEXP (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMLN (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMLOG10 (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMLOG2 (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMPOWER (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMPRODUCT (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMREAL (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMSIN (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMSQRT (1) Excel กับฟังก์ชั่น IMSUB (1) Excel กับฟังก์ชั่น Indirect (1) Excel กับฟังก์ชั่น INT (1) Excel กับฟังก์ชั่น Intercept (1) Excel กับฟังก์ชั่น IPMT (1) Excel กับฟังก์ชั่น ISTEXT (1) Excel กับฟังก์ชั่น MATCH (1) Excel กับฟังก์ชั่น MAXA (1) Excel กับฟังก์ชั่น MONTH (1) Excel กับฟังก์ชั่น MULTINOMIAL (1) Excel กับฟังก์ชั่น N (1) Excel กับฟังก์ชั่น NA (1) Excel กับฟังก์ชั่น Now (1) Excel กับฟังก์ชั่น NPER (1) Excel กับฟังก์ชั่น NPV (1) Excel กับฟังก์ชั่น ODDFPRICE (1) Excel กับฟังก์ชั่น Right (1) Microsoft Excel 2010 : ฟังก์ชั่น GROWTH (1) Microsoft Excel 2010 : ฟังก์ชั่น HARMEAN (1) Microsoft Excel 2010 : ฟังก์ชั่น PROPER (1) Microsoft Excel : ฟังก์ชั่น LEFT (1) Microsoft Excel : ฟังก์ชั่น LINEST (1) Microsoft Excel : ฟังก์ชั่น LN (1) Microsot Excel : ฟังก์ชั่น LEN (1) ms excel กับ ฟังก์ชัน ACOSH (1) ms excel กับ ฟังก์ชัน AMORLINC (1) ms excel กับ ฟังก์ชัน ABS (1) ms excel กับ ฟังก์ชัน ACCRINTM (1) ms excel กับ ฟังก์ชั่น median (1) Ms Excel กับ วิธีใช้ ฟังก์ชั่น TAN (1) Ms Excel กับ วิธีใช้ ฟังก์ชั่น TANH (1) ms excel กับฟังก์ชัน ACOS (1) ms excel กับฟังก์ชัน ADDRESS (1) ms excel กับฟังก์ชัน AMORDEGRC (1) ms excel กับฟังก์ชัน AREAS (1) ms excel กับฟังก์ชัน ASIN (1) ms excel กับฟังก์ชัน ASINH (1) ms excel กับฟังก์ชัน ATAN2 (1) ms excel กับฟังก์ชัน AND (1) ms excel กับฟังก์ชัน ATANH (1) Ms Excel วิธีใช้ ฟังก์ชั่น NETWORKDAYS (1) Ms excel วิธีใช้งาน ฟังก์ชั่น DATE (1) ฟังก์ชัน iserror (1) ฟังก์ชั่น Columns (1) ฟังก์ชั่น Confidence (1) ฟังก์ชั่น convert (1) ฟังก์ชั่น couppcd (1) ฟังก์ชั่น DEC2HEX แปลงตัวเลขฐานสิบให้เป็นฐานสิบหก (1) ฟังก์ชั่น DEC2OCTประเภท วิศวกรรม (1) ฟังก์ชั่น DEVSQ ส่งกลับค่าผลรวม (1) ฟังก์ชั่น DVARP บน Microsoft Excel กับตัวอย่างการใช้งาน (1) ฟังก์ชั่น EDATE ส่งกลับค่าเป็นเลขลำดับที่แทนที่วันที่ (1) ฟังก์ชั่น EFFECT ส่งกลับค่าอัตราดอกเบี้ยประจำปี (1) ฟังก์ชั่น EOMONTH ส่งกลับค่าเลขลำดับ (Serial Number) (1) ฟังก์ชั่น ERF ส่งกลับค่าฟังก์ชั่นความผิดพราด (1) ฟังก์ชั่น ERFC เป็นฟังก์ชั่น ประเภทวิศวกรรม (1) ฟังก์ชั่น GCD (การหา ห.ร.ม ด้วย Excel ) (1) ฟังก์ชั่น Lower (1) ฟังก์ชั่น Percentrank exc (1) ฟังก์ชั่น PV ฟังก์ชั่น ประเภทการเงิน (1) ฟังก์ชั่น QUARTILE ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ (Quartile) ของชุดข้อมูล (1) ฟังก์ชั่น QUOTIENT ประเภทคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (1) ฟังก์ชั่น RADIANS แปลงมุมองศาเป็นมุมเรเดียน (1) ฟังก์ชั่น SIGN ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ(Microsoft Excel) (1) ฟังก์ชั่น SINH ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (1) ฟังก์ชั่น SLN เป็นฟังก์ชั่นทางการเงิน ของ Microsoft Excel (1) สูตร Excel Substitute Excel 2010 (1) สูตร Excel การใช้งานฟังก์ชั่น ISODD (1) สูตร Excel การใช้งานฟังก์ชั่น NOT (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น CODE (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น Column (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น IMCONJUGAGE (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น IRR (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น ISNA (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น ISPMT (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น ISREF (1) สูตร Excel การใช้ฟังก์ชั่น PERCENTRANK (1) สูตร Excel การใช้สูตร Logest พร้อมตัวอย่างการใช้งาน (1) สูตร Excel จัดรูปแบบ Thai baht ใส่ทศนิยม ใส่คอมม่า (1) สูตร Excel ทำไมใช้ฟังก์ชั่นDollar แต่ไม่แสดงเครื่องหมาย $ หน้าตัวเลขให้ (1) สูตร excel ฟังก์ชัน info (1) สูตร Excel ฟังก์ชั่น LOGINV (1)