Thursday, October 30, 2014

ฟังก์ชัน YIELDDISC และ ตัวอย่างการใช้งาน

ฟังก์ชัน YIELDDISC และ ตัวอย่างการใช้งาน (how to use YIELDDISC Function on Excel)


ฟังก์ชัน YIELDDISC คือ ฟังก์ชันประเภท การเงิน

ฟังก์ชัน YIELDDISC มีหน้าที่ ส่งกลับค่าผลตอบแทนต่อปีสำหรับหลักทรัพย์ซื้อลด

รูปแบบ สูตร Excel ของ ฟังก์ชัน YIELDDISC คือ YIELDDISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis)

settlement คือ วันที่ทำข้อตกลงของหลักทรัพย์ ซึ่งก็คือวันที่ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ

maturity คือ วันที่ครบกำหนดชำระของหลักทรัพย์ ซึ่งก็คือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุลงนั่นเอง

pr คือ ราคาของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลล่าร์

redemption คือ มูลค่าไถ่ถอนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลล่าร์

basis คือ ชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้อง กับ ฟังก์ชัน YIELDDISC คือ Disc,Now,Pricedisc

ตัวอย่างการใช้งาน ฟังก์ชัน YIELDDISC ให้เราทำดังนี้
Example


1. เลือกเซลล์ A2:A6 แล้วพิมพ์ Settlement Date จากนั้นกด Enter

2. พิมพ์ Maturity Date แล้วกด Enter

3. พิมพ์ PR แล้วกด Enter

4. พิมพ์ Redemption แล้วกด Enter

5. พิมพ์ Basis แล้วกด Enter

6. เลือกเซลล์ B2:B6 แล้วพิมพ์ 15/2/2001 แล้วกด Enter

7. พิมพ์ 1/3/2001 แล้วกด Enter

8. พิมพ์ 99.795 แล้วกด Enter

9. พิมพ์ 100 แล้วกด Enter

10. พิมพ์ 2 แล้วกด Enter

11. คลิกเซลล์ C3 แล้วพิมพ์ =b3-b2 แล้วกด Enter จะแสดงผลเป็น 14/1/1990 จากนั้นให้คลิกที่เมนู Edit เลือกคำสั่ง Clear และคลิกที่ Formats จะแสดงค่า 14

12. คลิกเซลล์ B8 แล้วพิมพ์ที่ =(b5-b4)/b4*360/c3 แล้วกด Enter จะแสดงค่า 0.052823

13. คลิกเซลล์ B10 แล้วพิมพ์ =yielddisc(b2,b3,b4,b5,b6) แล้วกด Enter จะแสดงค่า 0.052823

ฟังก์ชัน YIELD และตัวอย่างการใช้งาน

ฟังก์ชัน YIELD และตัวอย่างการใช้งาน

สูตร Excel หรือ ฟังก์ชัน YIELD เป็นฟังก์ชัน ทางด้าน การเงิน

โดยที่ สูตร YIELD มีหน้าที่ ส่งกลับค่าผลตอบแทนสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด โดยที่เราใช้ สูตร YIELD ในการคำนวณผลตอบแทนของพันธบัตร

รูปแบบ สูตร Excel ของ ฟังก์ชัน YIELD คือ YIELD(settlement, maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis)
โดยที่ ค่าตัวแปรแต่ละตัว มีความหมายดังนี้


Settlement คือ วันที่ทำข้อตกลงของหลักทรัพย์ ซึ่งก์คือวันที่ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ

maturity คือ วันที่ครบกำหนดชำระของหลักทรัพย์ ซึ่งก็คือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุลงนั่นเอง

rate คือ อัตราค่าธรรมเนียมตราสารรายปีของหลักทรัพย์

pr คือ ราคาของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลล่าร์

redemption คือ มูลค่าไถ่ถอนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลล่าร์

frequency คือ จำนวนครั้งในการชำระค่าตราสารต่อปี ในกรณีที่เป็นชำระแบบรายปี frequency=1 ถ้าเป็นการชำระแบบรายครึ่งปี frequency = 2 และถ้าเป็นการชำระแบบรายไตรมาส frequency=4

basis คือ ชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

ฟังก์ชันที่มีความเกี่ยวข้องกับ ฟังก์ชัน YIELD คือ Now, Price

ตัวอย่างการใช้งาน สูตร หรือ ฟังก์ชัน YIELD ให้เราทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกเซลล์ A2:A8 แล้วพิมพ์ Settlement Date แล้วกด Enter

2. พิมพ์ Maturity Date แล้วกด Enter

3. พิมพ์ Rate แล้วกด Enter

4. พิมพ์ Pr แล้วกด Enter

5. พิมพ์ Redemption แล้วกด Enter

6. พิมพ์ Frequency แล้วกด Enter

7. พิมพ์ Basis แล้วกด Enter

8. เลือกเซลล์ B2:B8 แล้วพิมพ์ 15/2/2001 แล้วกด Enter

9. พิมพ์ 15/6/2001 แล้วกด Enter

10. พิมพ์ 5.25% แล้วกด Enter

11. พิมพ์ 99 แล้วกด Enter

12. พิมพ์ 100 แล้วกด Enter

13. พิมพ์ 2 แล้วกด Enter

14. พิมพ์ 0 แล้วกด Enter

15. คลิกเซลล์ B10 แล้วพิมพ์ =yield(b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8) แล้วกด Enter จะแสดงค่า 0.082603 หากกำหนดเป็น Percentage จะแสดงค่า 8.28%

Search (ค้นหา)

กดเพื่อรับข้อมูล วีดีโอ

กดเพื่อรับข้อมูล วีดีโอ
Youtube